Mirjam Diepenbrock

Animal Soul Academy

Algemene Voorwaarden Animal Soul Academy

Algemene leveringsvoorwaarden Animal Soul Academy

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Animal Soul Academy. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Animal Soul Academy. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

1. Definities

a. Privé Sessies: een coachingsprogramma waarbij opdrachtgever akkoord gaat met de wijze waarop de individuele sessies worden gegeven. Deze worden online of op locatie bij de Animal Soul Academy gegeven.
b. Dierencommunicatie & healing: het geven van zielsinzichten over het dier en regenerende energie aan dieren. De dierenarts is altijd leidend bij ziekte van mens en dier.
c. Online Academy: besloten internet forum waar cursussen en trainingen door Animal Soul Academy worden aangereikt.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Animal Soul Academy een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

2. Toepasselijkheid

a. Door zich in te schrijven voor een activiteit van Animal Soul Academy gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Animal Soul Academy opgenomen wordt.

 

3. Facturering/Betaling

Voor het starten van de één van de online cursussen, een consult voor dieren of privé sessies van Animal Soul Academy is vooruitbetaling verschuldigd. Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur indien u dit wenst.

De coachingssessies met paarden op locatie worden na afloop van een sessie à contant voldaan.

 

4. Duur en beëindiging

a. Animal Soul Academy kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Animal Soul Academy gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. Animal Soul Academy kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

c. Animal Soul Academy heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

d. De cursist van de jaaropleiding gaat een verbintenis van een jaar aan bij de afname de online cursus Intuïtief Communiceren met Dieren. Bij maandelijkse bijdrage is men verplicht alle 12 maanden, het maandelijkse bedrag in achtereenvolgende periode te voldoen. Men kan niet tussentijds de cursus stilzetten, niet betalen of anderszins.

 

5. Retour

a. Gebruik van online producten via de online academy, een consult voor dieren of privé sessies kunnen niet geretourneerd worden, en mogen niet overgedragen worden aan derden. Kopiëren van inhoud van de leeromgeving is alleen voor het eigen gebruik.

b. indien men besluit halverwege de online academy te stoppen, dienen de overgebleven maanden nog te worden voldaan.

c. bij het annuleren van een retreat op locatie bij de Animal Soul Academy, is geen restitutie mogelijk maar wel verplaatsing van de data in het jaar van boeking.

 

6. Levering en levertijd Online Academy

a. Animal Soul Academy gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken met de inloggegevens voor de Online Academy. Mocht Animal Soul Academy onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Animal Soul Academy alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Animal Soul Academy een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

b. Levering en levertijd Dierenreading & healing en Soul Sessies

a. Animal Soul Academy gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van een overeengekomen datum om een consult voor dierenreading & healing of een coachingssessie (virtueel of op locatie) te plannen.

b. Verplaatsing van de afgesproken datum van een sessie of een consult kan 24 uur vóór aanvang van de geplande sessie en dient in die week van annulering plaats te vinden. Indien je binnen 24 uur afmeldt vervalt de sessie en kan deze niet meer ingehaald worden.

 

7. Overmacht

a. Animal Soul Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Animal Soul Academy als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. Animal Soul Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Animal Soul Academy niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Animal Soul Academy alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Animal Soul Academy geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Animal Soul Academy tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

8. Copyright Online Academy en materialen van Animal Soul Academy

a. Al het door Animal Soul Academy vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Animal Soul Academy niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Het eigendom van door Animal Soul Academy verstrekte opdrachten, audiobestanden, lesmateriaal of e-books blijft volledig bij Animal Soul Academy, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Animal Soul Academy hiervoor een vergoeding bedingen.

c. Animal Soul Academy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

9. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Animal Soul Academy bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Animal Soul Academy weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Animal Soul Academy op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Animal Soul Academy of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Animal Soul Academy.

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Animal Soul Academy slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Animal Soul Academy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens verlies van dier.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Animal Soul Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. De opdrachtgever dient Animal Soul Academy terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Animal Soul Academy geleden schade.

 

10. Overig

a. Animal Soul Academy zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Animal Soul Academy.

b. Animal Soul Academy is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de ervaringen tijdens de diensten van Animal Soul Academy, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden Animal Soul Academy

Mirjam Diepenbrock
Alhaurin el Grande, Malaga, Spanje
Tel: 0034690012077

Inschrijving Spanje: 9C583D3353AOC31B
info@animalsoulacademy.com
http://www.animalsoulacademy.com

Ik ben er klaar voor!

Wil je meer informatie over een cursus/opleiding of over het coachingstraject? Of wil je graag samen kijken wat het beste bij je past? 

Dan is dit kennismakingsgesprek iets voor jou!

Contact Informatie
Wat is je reden voor deze kennismaking?
Ik neem contact met je op via de mail. We plannen samen een geschikt moment om verder kennis te maken.

Klaar voor updates

Wil jij inspiratie, kennis en tips ontvangen vanuit mijn zielsconnectie met de dieren? Schrijf je dan in voor mijn mails. Ik neem je mee in de bijzondere wereld van de dierencommunicatie. Ik deel mooie verhalen, praktische tips over telepathie met je dier of ter ondersteuning bij verlies van en rouw om je dier en je ontvangt updates over de Animal Soul Academy. Kortom, interessant voor sensitieve dierenliefhebbers en professionals die dagelijks werken met dieren.

Bedankt voor je bezoek

Wil je zo nu en dan bijzondere mails van mij ontvangen? Met mooie verhalen, tips en nieuwtjes?

Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief